» شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمان

شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمان

 

ديماه 1389

 

بسمه تعالي

 

شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمان

 

در راستاي سياستهاي کلي سازمان مبني بر برونسپاري تهيه و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمانها با هدف تسهيل و تسريع در امور توام با سرعت،دقت و کيفيت و پيشگيري از کندي کار در واحد هاي ثبتي به موجب تفاهم نامه شماره 197539/89-3/11/89 مسئوليت تهيه نقشه تفکيک آپارتمانها به نقشه برداران سازمان نظام مهنئدسي ساختمان کشور تفويض گرديده است لذا بمنظور پيشگيري از اعمال سلايق و رويه هاي مختلف ((شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيک آپارتمان)) تهيه گرديده و کليه اشخاصي که مبادرت به تهيه نقشه مي نمايند مکلفند با رعايت مفاد اين شيوه نامه و با در نظر گرفتن استانداردهاي نرم افزار واسط سازمان اقدام نمايند و مديران کل و روساي واحد هاي ثبتي مکلفند بر نحوه اجراي امور نظارت کامل داشته باشند.

 

بخش اول

کليات:

 

1-                کليه نقشه هاي تهيه شده بايستي علاوه بر نسخه چاپ شده کاغذي ، به صورت فايل رقومي ترسيمي در نرم افزارهاي Autocad از ويرايش 2004 به بالا يا Microstation و منطبق با نرم افزارهاس واسط سازمان ثبت تهيه و ارسال گردد.

 

2-                در عنوان نقشه حداقل موارد ذيل بايد ذکر گردد.

 

1-1)                    مشخصات ملک شامل پلاک ثبتي ، آدرس ملک ،شماره پايان کار شهرداري

 

1-2)                    مشخصات مالک و يا مالکين

 

1-3)                    مشخصات تهيه و ترسيم کننده نقشه

 

3-موقعيت ملک بر روي نقشه هاي 2000/1 جانمائي و تعيين گردد در صورت نبود نقشه هاي  ، نقشه عرصه ملک در سيستم مختصات UTM بر مبناي بيضوي WGS84 تهيه و ارائه گردد.

 

4-نقشه ها بايستي در هر 2 قالب ذيل تهيه و ارائه گردد:

 

4-1 ترسيم نقشه مطابق خروجي برنامه واسط ، چاپ و گواهي آن

 

4-2 ترسيم نقشه در محيط نرم افزارهاي واسط سازمان ثبت جهت ذخيره در بانک جامع املاک و تهيه صورتمجلس تفکيکي

 

تذکر : نقشه هاي مذکور در لايه هاي تعريف شده نرم افزار واسط با قابليت انطباق ترسيم و نقشه عرصه و نقشه هاي هر طبقه در فايلهاي جداگانه ارائه گردد.

 

5- نقشه هاي تفکيکي باستناد گواهي پايان کار صادر ه شهرداري و با رعايت محدوده سند مالکيت تهيه و در صورت مغايرت محل با گواهي پايان کار يا عدم مطابقت طول ابعاد و مساحت موجود عرصه و عرض گذر يا سند مالکيت ، جزئيات مغايرت يا عدم تطابق در قسمت توضيحات نقشه ذکر و گواهي گردد.

 

6- لازم است کليه مفروزات اعم از واحد هاي تفکيکي ، پارکينگها و انباريها با هر نوع کاربري به شرح ذيل شماره گذاري شود:

 

6-1 کليه قسمتهاي اختصاصي به غير از انباري و پارکينگ مانند آپارتمانها با هر نوع کاربري و واحدهاي تجاري و يا داراي عناوين خاص مانند کارگاه ، آرايشگاه ، هنرکده و . . . به عنوان قطعه تفکيکي محسوب و شماره قطعه تخصيص داده شده از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه هاي ساعت به ترتيب طبقات از پايين ترين طبقه به بالاترين طبقه ختم گردد.

 

6-2 براي منضمات قطعات تفکيکي مانند انباريها و پارکينگ ها شماره يک از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه هاي ساعت به ترتيب از بالاترين طبقه به پايين ترين طبقه بصورت مجزا صورت پذيرد در مورد جهت شماره گذاري بلوک هاي ساختماني نيز ملاک ،روش فوق ميباشد.

 

7- کليه صفحات نقشه ها علاوه بر مهر و امضاء تهيه کننده ذصلاح قانوني بايد داراي اثر انگشت و امضاي مالک و يا کليه مالکين و يا قائم مقام قانوني آنها به عنوان ارائه کننده نقشه ها بوده و به همراه لوح فشرده فايل هاي رقومي مربوط در لفافه يا پاکت در بسته ممهور به مهر تهيه کننده نقشه ارائه گردد.

 

بخش دوم

 

نحوه برداشت و ترسيم نقشه عرصه

 

براي تهيه نقشه عرصه رعايت موارد زير الزامي است :

 

1-                تهيه و ترسيم نقشه وضع موجود عرصه و چاپ آن در مقياس مناسب ( کاغذ A4 يا A3 )

 

تذکر : در برداشت و تهيه نقشه به شکل هندسي و زواياي رئوس جهت محاسبه دقيق مساحت توجه لازم بعمل آيد.

 

2-                تعيين عرض گذرهاي مشرف به ملک و همچنين نام معبر و گذر و درج آنها بر روي نقشه

 

3-                تعيين طول ابعاد باقيمانده ملک پس از اصلاحي ( در مواردي که ملک اصلاحي دارد ) با توضيح اينکه ابتدا طول ابعاد سندي ترسيم و مقدار اصلاحي بر روي آن با هاشور مشخص و اصلاحي طول ابعاد باقيمانده با قيد مساحت مشخص گردد.

 

4-                درج مقدار دقيق اصلاحي ( در مواردي که ملک اصلاحي دارد)

 

5-                تطبيق ابعاد و مساحت ملک برابر حدود سند مالکيت و انعکاس موارد اختلاف بين سند مالکيت و موقعيت محل

 

6-                تعيين حد فاصلهاي موجود ملک با مجاورين و درج آن بر روي نقشه عرصه

 

7-                در صورت مغايرت بين سند مالکيت و وضع موجود ، گواهي نوع مغايرت و نمايش وضع سند و موقعيت محل بر روي نقشه مانند:

 

الف : تبديل ديوار مشترک به ديوار جداگانه و موارد مشابه

 

ب: عقب نشيني ملک

 

ج: تعريض گذر و يا اجراي پخ

 

8-                نمايش ميزان تعريضي گذر که در پايانکار پيش بيني شده تا کنون در محل اجرا نشده ، بر روي نقشه با ذکر طول ابعاد و مساحت

 

9-                نمايش ميزان درز انقطاع و ذکر مساحت آن .

 

10-           ذکر طول ابعاد و شماره پلاکهاي مجاور و شماره پلاک ثبتي در نقشه و گواهي مطابقت وضعيت فعلي مجاورين با پلاکهاي ذکر شده در سند مالکيت و ذکر موارد اختلاف بين سند و محل

 

11-           نمايش حد فاصل مورد تفکيک با پلاکهاي مجاور و قطعات مورد تفکيکي و قسمتهاي پيراموني

 

 

 

بخش سوم

 

نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفکيکي اعياني

 

براي تهيه نقشه تفکيکي اعياني رعايت موارد ذيل الزامي است.

 

1-                تهيه و ترسيم نقشه تفکيکي اعياني به تفکيک طبقات و چاپ آن در مقياس مناسب به نحوي که کليه شکستگيها و طول ابعاد بر روي نقشه مشخص و خوانا باشد . ( حتي الامکان در کاغذ A4 يا A3)

 

2-                نمايش محيطي قسمتهاي اختصاصي و مشاعات با ذکر طول ابعاد در هر ضلع و قيد مساحت نظير مساحت آپارتمان ، تراس و بالکن اختصاصي و منضمات از قبيل انباري ، پارکينگ و درج مساحت و طول ابعاد تراس و بالکن و . . .

 

3-                احتساب ديوار حد فاصل بين بناء مفروزي و مشاعات جزء مساحت بناي مفروزات .

 

4-                تعيين موقعيت مکاني منضمات مفروزي آپارتمانها ( شامل انباري ها و پارکينگها ) و قسمتهاي مکمل قطعات تفکيکي و نمايش محل استقرار آنها و قيد مساحت و طول اضلاع آنها بر روي نقشه با ذکر نوع کابري و گواهي رعايت استاندارد لازم جهت پارک خودرو با توجه به نقشه اجرايي و بدون ايجاد مزاحمت براي ديگر مالکين و تعيين ميزان ارتفاع آن قسمت از سطح قطعه تفکيکي که داراي فضاي غير هم سطح نمي باشند و همچنين مشخص نمودن پارکينگهاي مزاحم و پارکينگ و يا پارکينگهايي که از يکديگر حق عبور دارند .

 

5-                تهيه پلان جداگانه براي نيم طبقه هايي که داخل در محدوده آپارتمان قرار دارد و تعيين موقعيت و نمايش محيطي آنها در پلان همان طبقه بصورت خط چين و همچنين نمايش موقعيت راه پله مربوط به آن.

 

6-                ترسيم نقشه جداگانه نيم طيقه اي که خارج از حدود آپارتمان واقع است و جزء متعلقات آپارتمان محسوب مي گردد.

 

7-                ارائه نقشه کليه طبقات بصورت جداگانه براي مواردي که طبقات ثيپ نيستند.

 

8-                مشخص نمودن طول ابعاد مساحت و موقعيت مکاني بالکن هاي احداثي در واحد هاي تجاري بر روي نقشه.

 

9-                ترسيم نقشه جداگانه براي آپارتمان هاي دوبلکس و چند سطحي و مشخص نمودن قسمتهاي تحتاني و فوقاني و ذکر مساحت کلي آن در قسمت تحتاني .

 

10-           نمايش موقعيت راه پله و پاگردي که منحصراً مورد استفاده يک آپارتمان است و عملاً جزء محدوده آپارتمان مي باشد و در پروانه ساختمان و گواهي پايانکار مساحت آن جزء آپارتمان قيد شده است.

 

11-           ترسيم دسترس هاي اختصاصي به قسمتهاي مشاعي مانند کف نورگير مشاعي

 

12-           تعيين واحدهايي که به برخي از قسمتهاي مشاعي ( مانند بام و حياط) دسترسي ندارند.

 

13-           نمايش ميزان پيشرفتگي بنا به فضاي حياط يا گذر

 

14-           نمايش ميزان پيشرفتگي بالکن به فضاي حياط يا گذر

 

15-           تائيد و گواهي عدم دسترسي ساير طبقات به بالکن هاي غير مسقف و قيد مساحت آن با قيد موضوع و توصيف آن در توضيحات نقشه .

 

16-           درج طول ابعاد و مساحت دقيق مشاعات و نمايش آن بر روي نقشه شامل : کل عرصه ،نورگيرها ،داکت ها،راهروهاي اشتراکي ، راه پله ، آسانسورها ، تاسيسات ، انبارهاي مشاعي ، حياط مشاعي ، پشت بام مشاعي ، درزهاي انقطاع ، رايزرهاي عمومي و کانالهاي کولر، حياط خلوت ، لابي ، سالن اجتماعات ، قسمتهاي ورزشي ، رفاهي و خدماتي مشاعي مجتمع ها ، سرايداري و ساير قسمتهاي مشاعي

 

17-           تعيين موقعيت تراس هايي که راه عبور جداگانه دارد و سقف بام طبقه زيرين است و تاسيسات روي آن نصب است.

 

18-           نمايش محيطي محل درهاي ورود به قسمت هاي اختصاصي و اشتراکي و همچنين محل درب و پنجره قسمتهاي اختصاصي که به ساير قسمتهاي اشتراکي و معابر يا فضاي آنها باز مي شوند.

 

19-           گواهي مطابقت جمع مساحت قطعات مفروزي و مشاعي با مساحت کل عرصه

 

20-           نمايش فاصله بين پارکينگها با فضاهاي ارتباطي مشاعات مانند راهروها ، لابي ها و راه پله ها و آسانسورها و نيز نمايش فاصله بين پارکينگها با ورودي انباريها

 

21-           گواهي مطابقت نقشه تفکيکي تهيه شده با نقشه اجرايي و تائيد رعايت فضاهاي ماعي پيش بيني شده و عدم تجاوز به مشاعات

 

22-           نمايش محل ستونها بر روي پلان طبقه اي که پارکينگها در آن قرار دارد.

 

23-           کنترل دقيق مجتمع آپارتماني و رعايت کليه موارد قيد شده و اظهار نظر صريح و شفاف بدون هر گونه ابهام در رابطه با اقدامات انجام شده ، علي الخصوص مساحت مفيد آپارتمانها پس از کسر داکتها و کانالهاي کولر و تائيد قدرت مانور پارکينگها .

 

                                                                       محمد حسن بکائيان

                                                                       معاون امور املاک

                                                               سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما تاریخ به روز رسانی:   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 4954

درباره ما

نقشه سایت

گالری تصاویر

تماس با ما

اتوماسیون فنی

کانال تلگرامی سازمان

کارتابل مهندسین

کارتابل مجریان گاز

ورود کارمندان

ورود به دبیرخانه

صفحه نخست

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی استان همدان محفوظ می باشد.